May. 28th, 2014

urphenjuce: (evening)


Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елика согреших во днешний день, и от всякаго лукавствия противнаго ми врага избави мя, да ни в коемже гресе прогневаю Бога моего; но моли за мя грешнаго и недостойнаго раба, яко да достойна мя покажеши благости и милости Всесвятыя Троицы и Матере Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь.

Profile

urphenjuce: (Default)
urphenjuce

July 2014

S M T W T F S
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 1011 12
13 14 15 1617 1819
20 21 22 23 242526
2728293031  

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 06:55 pm
Powered by Dreamwidth Studios